Jumat, 22 Oktober 2010

2. Perkalian bentuk aljabar

2.Perkalian bentuk aljabar
a. Perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar
p(ax) = pax
p(ax+b) = pax + pb

contoh :
Jabarkan bentuk aljabar berikut, kemudian sederhanakanlah :
a.10(a + 6)
b.5p(ap – bq)
c.-4(q – 8) – 12(5q + 5)
d.-15(4x – 6y + z)
Penyelesaian :
a.10(a + 6) = 10a + 60
b.5p(ap – bq) = 5ap² - 5pbq
c.-4(q – 8) – 12(5q + 5)
= -4q + 32 - 60q – 60
= -4q – 60q + 32 – 60
= (-4 – 60)q - 28
= -64q - 28

d.-15(4x – 6y + z) = -60x + 90y – 15z

b. Perkalian suku dua dengan suku dua
(ax + b)(cx + d) = ax.cx + ax.d + b.cx + b.d
= acx² + adx + bcx + bd

contoh :
Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut dalam bentuk jumlah atau selisih :

a.(6x + 5)(4x – 3)
b.(-10p + q)(10p + 4q)
c.(5m – 2)(m² - 8m – 3)
d.(a + 4)(a – 10)
Penyelesaian :
a.(6x + 5)(4x – 3)
= 6x(4x – 3) + 5(4x – 3)
= 24x² - 18x + 20x – 15
= 24x² + 2x - 15
b.(-10p + q)(10p + 4q)
= -10p(10p + 4q) + q(10p + 4q)
= -100p² - 40pq + 10pq + 4q²
= -100p² - 30pq + 4q²
c.(5m – 2)(m² - 8m – 3)
= 5m(m² - 8m – 3) – 2(m² - 8m – 3)
= 5m³ - 40m² - 15m – 2m² + 16m + 6
= 5m³ - 40m² – 2m² - 15m + 16m + 6
= 5m³ - 42m² + m + 6
d.(a + 4)(a – 10) = a.a + a.(-10) + 4.a + 4.(-10)
= a² - 10a + 4a – 40
= a² - 6a - 40

Tidak ada komentar:

Posting Komentar